ჟურნალი "ახალი ეკონომისტი"-ის ონლაინ ვერსიები

ახალი ეკონომისტი # 3-4, 2019 წელი; New Economist # 3-4, 2019 year: Новый экономист №3-4, 2019 год ახალი ეკონომისტი # 1-2, 2019 წელი; New Economist # 1-2, 2019 year: Новый экономист №1-2, 2018 год ახალი ეკონომისტი # 4, 2018 წელი; New Economist # 4, 2018 year: Новый экономист №4, 2018 год ახალი ეკონომისტი # 2-3, 2018 წელი; New Economist # 2-3, 2018 year: Новый экономист №2-3, 2018 год ახალი ეკონომისტი # 48, 2017 წელი; New Economist # 48, 2017 year: Новый экономист №48, 2017 год ახალი ეკონომისტი # 1, 2018 წელი; New Economist # 1, 2018 year: Новый экономист №1, 2018 год ახალი ეკონომისტი # 4, 2017 წელი; New Economist # 4, 2017 year: Новый экономист №4, 20167год ახალი ეკონომისტი # 3, 2017 წელი; New Economist # 3, 2017 year: Новый экономист №3, 2017 год ახალი ეკონომისტი # 2, 2017 წელი; New Economist # 2, 2017 year: Новый экономист №2, 2017 год ახალი ეკონომისტი # 1, 2017 წელი; New Economist # 1, 2017 year: Новый экономист №1, 2017 год ახალი ეკონომისტი # 4, 2016 წელი; New Economist # 4, 2016 year: Новый экономист №4, 2016 год ახალი ეკონომისტი # 3, 2016 წელი; New Economist # 3, 2016 year: Новый экономист №3, 2016 год ახალი ეკონომისტი # 2, 2016 წელი; New Economist # 2, 2016 year: Новый экономист №2, 2016 год ახალი ეკონომისტი #1, 2016 წელი; New Economist # 1, 2016 year: Новый экономист №1, 2016 год ახალი ეკონომისტი #3-4, 2015 წელი; New Economist #3-4, 2015 year: Новый экономист №3-4, 2015 год ახალი ეკონომისტი #2, 2015 წელი; New Economist # 2, 2015 year: Новый экономист №2, 2015 год ახალი ეკონომისტი #1, 2015 წელი; New Economist #1, 2015 year: Новый экономист №1, 2015 год ახალი ეკონომისტი #3-4, 2014 წელი; New Economist #3-4, 2014 year: Новый экономист №3-4, 2014 год ახალი ეკონომისტი #2, 2014 წელი; New Economist # 2, 2014 year: Новый экономист №2, 2014 год ახალი ეკონომისტი #1, 2014 წელი; New Economist #1, 2014 year: Новый экономист №1, 2014 год ახალი ეკონომისტი #4, 2013 წელი; New Economist #4, 2013 year: Новый экономист №4, 2013 год ახალი ეკონომისტი #3, 2013 წელი; New Economist #3, 2013 year: Новый экономист №3, 2013 год ახალი ეკონომისტი # 4, 2011 წელი; New Economist # 4, 2011 year: Новый экономист №4, 2011 год